Gepubliceerd op 29/11/2020

Centraal Immobiliën Kantoor, gevestigd aan Frank Craeybeckxlaan 69 B-2100 Antwerpen-Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gereglementeerd beroep: Beroepstitel: erkend vastgoedmakelaar B.I.V. nummer: 503.902
BA en borgstelling via Concordia 730.390.160
Gedragscode: Controle-instatie: Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B – 1000
Brussel. Onderworpen aan de deontologische code BIV. Land van erkenning BELGIÉ
BIV-plichtenleer/


CIK stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over
de website die gehost wordt op het volgende adres: www.cikdeurne.be, (hierna de “Site”), en over de wijze
waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door CIK.

Contactgegevens:

https://www.cikdeurne.be

Frank Craeybeckxlaan 69 B-2100 Antwerpen-Deurne

03/360 60 00

Veronique Vermussche is de Functionaris Gegevensbescherming van Centraal Immobiliën Kantoor Hij/zij is te bereiken via veronique@cikdeurne.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Centraal Immobiliën Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch- Locatiegegevens

Gegevens die worden verzameld:

voor- en familienaam, e-mailadres, bedrijf waartoe u behoort (naargelang), fysiek adres, telefoonnummer, taalkeuze, interacties, en details betreffende onroerende goederen die u zoekt (zoals: koop/huur, voor mijzelf/om te investeren, huis/appartement/parking/land/kantoor/commerciële eigendom, budget, aantal slaapkamers, oppervlakte, locatie, faciliteiten en adres van gezochte onroerende goederen, bedrag van een transactie en/of huurprijs inclusief huurlasten).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cikdeurne.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Centraal Immobiliën Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten bij u af te leveren- Centraal Immobiliën Kantoor analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Doel van verzameling van gegevens:

U erkent dat deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt met als doel het  controle van uw toegangsrechten, u te contacteren en het beantwoorden van uw vragen, modeldocumentatie genereren die nuttig is voor transacties. Daarnaast kan de Makelaar uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketing doeleinden per e-mail (afhankelijk van uw voorafgaande toestemming). Persoonsgegevens wordt verwerkt om uw voorkeuren te matchen en te identificeren welke eigendommen voor u relevant zijn. De Makelaar beroept zich op uw toestemming om u elektronische directe-marketing communicaties te verzenden en om relevante persoonsgegevens aan partners te communiceren naargelang uw voorkeuren.

Manier van dataverzameling:

Gegevens verzonden in de email worden gebruikt om contact op te nemen en te antwoorden op eventuele vragen. Deze data wordt verwerkt en kan worden opgenomen in het klantenbestand indien nodig. Verder zal bij het “hou me op de hoogte”contactformulier en het contactformulier op pandniveau de ingevulde gegevens rechtstreeks in het omnicasa platform worden opgenomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Centraal Immobiliën Kantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centraal Immobiliën Kantoor) tussen zit. Centraal Immobiliën Kantoor gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Omnicasa.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centraal Immobiliën Kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor algemene vragen – niet langer als een jaar

Voor gegevens opgenomen in omnicasa kan dit onbeperkt in database opgenomen worden tenzij hier bezwaar wordt tegen gemaakt of de data niet meer relevant is om doel van dataverzameling te bereiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Centraal Immobiliën Kantoor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Centraal Immobiliën Kantoor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centraal Immobiliën Kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cikdeurne.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Centraal Immobiliën Kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centraal Immobiliën Kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cikdeurne.be. Centraal Immobiliën Kantoor heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.